Het gebruik van de site FinestGlobe is onderworpen aan de naleving van de hieronder beschreven algemene voorwaarden. Door deze site te bezoeken, verklaart u dat u deze algemene gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en zonder voorbehoud aanvaardt. Kwaliteit van informatie en service, beperking van aansprakelijkheid FinestGlobe besteedt de grootste zorg aan de creatie van haar site. Toch garandeert het niet de juistheid van de getoonde informatie. De gebruiker is zich er ook van bewust dat deze informatie zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd. Bijgevolg wijst FinestGlobe alle verantwoordelijkheid af voor de inhoud van zijn site of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. De hyperlinks op de portaalsite waarmee gebruikers naar andere internetsites worden geleid, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van FinestGlobe met betrekking tot de inhoud van deze sites. De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de risico’s verbonden aan het gebruik van deze websites. Hij of zij respecteert de gebruiksvoorwaarden van de sites. FinestGlobe kan trouwens niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de website-adressen of in de domeinnamen op zijn website. Ondanks alle inspanningen om onderbrekingen door technische problemen zoveel mogelijk te voorkomen, wijst FinestGlobe alle verantwoordelijkheid af voor onderbrekingen van de service of andere technische problemen. Intellectuele eigendomsrechten De teksten, lay-out, illustraties en andere elementen op de website zijn auteursrechtelijk beschermd of, in het geval van databases, beschermd door een specifiek recht. Al deze elementen zijn eigendom van FinestGlobe of, indien van toepassing, van een derde van wie FinestGlobe de benodigde autorisaties heeft verkregen. Tenzij anders bepaald mag de tekstuele of numerieke informatie op de site gratis worden gebruikt, mits vermelding van de bron en uitsluitend voor niet-commerciële of reclamedoeleinden. Echter is elke reproductie van deze informatie voor commerciële of reclamedoeleinden, evenals elke vorm van gebruik of reproductie van de andere samenstellende elementen van de site, zoals de grafische lijn, afbeeldingen, geluiden of computertoepassingen, ten strengste verboden zonder voorafgaande toestemming. Elke vraag in deze zin moet gestuurd worden naar de directie van FinestGlobe (info@finestglobe.be). Het maken van hyperlinks naar de site FinestGlobe staat het maken toe, zonder voorafgaand verzoek, van surface links die verwijzen naar de startpagina van de portaalsite of naar enige andere pagina in zijn geheel. Anderzijds is de schriftelijke toestemming van FinestGlobe vereist voor het gebruik van technieken die erop gericht zijn de portaalsite geheel of gedeeltelijk op te nemen in een internetsite door de exacte herkomst van de informatie te verhullen, zelfs slechts gedeeltelijk, of van technieken die tot verwarring zouden kunnen leiden over de herkomst van de informatie, zoals framing of inlining. Elke vraag in deze zin moet gestuurd worden naar de directie van FinestGlobe (info@finestglobe.be). Verzonden informatie Verzend geen informatie die onwettig, bedreigend, lasterlijk, obsceen, aanstootgevend, provocerend, pornografisch of godslasterlijk is, of enige andere informatie die aanleiding kan geven tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid volgens de wet van het Grondgebied waarnaar deze Site verwijst.